เบอร์โทรศัพท์ที่สำคัญ

เบอร์โทรศัพท์ที่สำคัญในอำเภอหาดใหญ่

– เทศบาลนครหาดใหญ่  โทร.074-200000  หรือ  สายด่วนกุญชร  1559  ตลอด  24  ชั่วโมง

 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่  โทร. 074-243747, 074-231005, 074-238518

– ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา  โทร. 074-312851, 074-321105

– สำนักงานจังหวัดสงขลา  โทร. 074-313206, 074-312016

– ตำรวจทางหลวง  โทร. 1193, 0-7421-1122

– ท่าอากาศยานหาดใหญ่  โทร. 074 – 251008 – 12

– สถานีรถไฟหาดใหญ่  โทร. 1690, 074-261290, 074-234978

– สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอหาดใหญ่  โทร. 074-232404, 074-232789

– สถานีรถโดยสารขนาดเล็ก (รถตู้)  โทร. 074-255333

– ตำรวจท่องเที่ยว  โทร. 1155, 074-246733

– สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่  โทร. 191, 074-243333, 074-231645

– ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลนครหาดใหญ่ (ดับเพลิง)  โทร. 074-243111

– โรงพยาบาลหาดใหญ่  โทร. 074-230800-4, 074-273100

– โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  โทร. 074-455000

– โรงพยาบาลกรุงเทพ  หาดใหญ่  โทร. 074-365780-9

– โรงพยาบาลศิครินทร์  หาดใหญ่  โทร. 074-366966

– โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี  โทร. 074-220300-4

– โรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี  โทร. 074-244155

– โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์  โทร. 074-211521, 074-211523-4

– ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา  โทร. 074-257019

– ด่านศุลกากรสงขลา  โทร. 074-331397-8

– สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสงขลา  โทร. 074-322034

– สถานกงสุลมาเลเซีย  โทร. 074-311062

– สถานกงสุลอินโดนีเซียประจำประเทศไทย  โทร. 074-311544, 074-441867, 074-312219

 

ที่มา :  เทศบาลนครหาดใหญ่

Share
image